Masz pytania? Napisz lub zadzwoń +48 22 112 08 35

Regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną

Regulamin reguluje świadczenie usługi pośrednictwa w zlecaniu usług transportowych "Same Day Delivery" (dostawa tego samego dnia) wykonywanych przez przewoźnika posiadającego odpowiednią licencję. Usługa pośrednictwa świadczona jest za pomocą stron internetowych pod adresem furgonetkadzis.pl i spinacz.pl. Usługa pośrednictwa świadczona jest przez Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, NIP: 1132567365, KRS: 0000694708, REGON: 140220084. Telefon kontaktowy: +48 22 112 08 35, e-mail: biuro@furgonetkadzis.pl.

I. Postanowienia ogólne i definicje

 • Użyte terminy i definicje:
  • Operator – firma Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., która jest właścicielem marki furgonetkadzis.pl i za jej pośrednictwem oferuje usługi tego samego dnia („Same Day Delivery”).
  • Platforma - serwis FurgonetkaBiznes należący do Operatora, który umożliwia składanie zleceń transportu przesyłek i późniejsze ich monitorowanie.
  • Usługa - świadczona drogą elektroniczną poprzez furgonetkadzis.pl na podstawie niniejszego regulaminu usługa pośrednictwa w zlecaniu usług transportowych “Same Day Delivery” (dalej: Usługa SDD) umożliwiająca zarejestrowanemu w serwisie FurgonetkaBiznes Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Partnera w ramach jego działalności oraz na podstawie regulaminu, który jest akceptowany przez Użytkownika przed jej zamówieniem. Usługa dostępna jest w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Szczecinie, a także w połączeniach międzymiastowych pomiędzy Warszawą, Poznaniem, Łodzią lub Katowicami.
  • Partner - firma kurierska X-Press Couriers Sp. z o.o., Spółka z siedzibą w Warszawie (03-876) przy ul. Matuszewskiej 14, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049299, numer NIP: 1181458699.
  • Przedstawiciel Partnera - pracownik Partnera, Kurier.
  • Przesyłka - przesyłka wysłana w ramach Usługi. Przesyłka standardowa - waga rzeczywista i gabarytowa maks. 30 kg, długość maks. 70 cm, długość + obwód podstawy maks. 240 cm. Przesyłka niestandardowa - waga rzeczywista i gabarytowa maks. 50 kg, długość maks. 120 cm, długość + obwód podstawy maks. 300 cm.
  • Waga gabarytowa - określenie dla przesyłki, której waga liczona jest ze wzoru długość razy szerokość razy wysokość podzielone przez 5000.
  • COD – dodatkowa usługa kurierska, której warunkiem odbioru przez adresata jest wręczenie Przedstawicielowi Partnera kwoty wyrażonej w PLN umieszczonej na liście przewozowym przez nadawcę przesyłki.
  • Użytkownik/Klient - podmiot zarejestrowany w serwisie FurgonetkaBiznes, który zleca za jego pomocą Usługę, bez względu na to, czy jest właścicielem przewożonej rzeczy ani czy działa na rzecz lub w imieniu innej osoby.
  • Konsument - kontrahent sklepu/platformy internetowej, który w ramach zakupu zamawia dostawę kurierską.
  • Umowa - dokument pisemny regulujący wzajemne prawa i obowiązki podpisany przez Operatora i Użytkownika.
  • Okno czasowe dostawy - deklarowany przedział godzinowy, w którym nastąpi doręczenie przesyłki do Konsumenta. Okna dostawy prezentowane są Konsumentowi w sklepie podczas wyboru usługi kurierskiej, w zależności od godziny składania zamówienia.
 • Użytkownikiem może być jedynie przedsiębiorca.
 • Zlecając przewóz, użytkownik zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane do przewozu rzeczy, tzn. przede wszystkim dane nadawcy, odbiorcy, rodzaj oraz wagę i wymiary przesyłki. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane.
 • Użytkownik jest zobowiązany oddać przesyłkę Przedstawicielowi Partnera w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi i wydanie przesyłki bez ubytku i uszkodzenia. Opakowanie powinno między innymi: być odpowiednio wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe; uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów; być odpowiednio opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki. W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub/i inne przewożone przesyłki.
 • Partner nie przyjmuje do przewozu:
  • materiałów wybuchowych;
  • materiałów łatwopalnych i żrących;
  • broni palnej;
  • dzieł sztuki;
  • biżuterii;
  • rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie;
  • pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych na okaziciela;
  • żywych zwierząt;
  • rzeczy delikatnych, szklanych;
  • rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek.

II. Świadczenie usługi

 • Operator nie prowadzi działalności przewozowej ani spedycyjnej, jest natomiast uprawniony do pośrednictwa w przewozie rzeczy. Operator odpowiada przed Użytkownikiem za przekazanie zlecenia przewozu przewoźnikowi.
 • Usługa SDD jest realizowana przez przewoźnika, z którym Operator ma zawartą odrębną umowę, na podstawie której przewoźnik zobowiązany jest przyjmować do przewozu przesyłki zlecane za pośrednictwem Operatora. Operator zapewnia, że przewoźnik posiada wszystkie niezbędne zezwolenia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Wykonanie usługi SDD polega na:
  • przyjęciu do przewozu przesyłek nadawanych przez podmioty działające na terenie objętym usługą;
  • wykonywaniu przewozu przesyłek na rzecz wskazanych odbiorców zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie Polski;
  • wystawienia listu przewozowego z unikalnym numerem ewidencyjnym przesyłki oraz ze wskazaniem przewoźnika, nadawcy oraz odbiorcy przesyłki.
 • Ograniczenie wskazane z pkt II.3.a. wynika z liczby podmiotów współpracujących z przewoźnikiem. O możliwości nadania przesyłki w danym miejscu użytkownik jest informowany w chwili zlecenia przewozu.
 • Dostarczenie przesyłki tego samego dnia jest możliwe w obrębie tego samego miasta lub powiatu, a także między miastami: Warszawa-Katowice, Warszawa-Łódź, Warszawa-Poznań. Użytkownik zlecając odbiór przesyłki, deklaruje, w którym oknie godzinowym ma ona zostać doręczona. Doręczenie następuje w godzinach 10:00-14:00, 14:00-17:00, 18:00-22:00. Przesyłka zostanie doręczona tego samego dnia w obrębie miasta, jeżeli będzie gotowa do nadania do 16:00, natomiast między miastami, jeżeli będzie gotowa do nadania do godziny 12:00.
 • Usługę uważa się za wykonaną w chwili przyjęcia przez Partnera zlecenia do realizacji. Niemożność odbioru przesyłki z przyczyny nieleżących po stronie Operatora lub Partnera nie stanowi niewykonania umowy.
 • Wraz ze zleceniem przewozu Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować aktualny regulamin Operatora i Partnera. Operator nie odpowiada wobec użytkownika za poprawność treści zawartych w regulaminie Partnera.
 • Opakowanie przesyłki i przygotowanie jej do przewozu nie stanowią obowiązków Przewoźnika.
 • W ramach serwisu Operator zapewnia usługi dodatkowe świadczone przez siebie i Partnera, które znajdują się w Załączniku nr 2 (Cennik) do Umowy. Pobranie zwracane jest do 7 dni roboczych po doręczeniu przesyłki w usłudze COD Standard i 1 dzień roboczy po doręczeniu przesyłki w usłudze COD Express.
 • Zlecenie przewozu rzeczy nie zobowiązuje do skorzystania z usług dodatkowych.

III. Reklamacje

 • Operator jest uprawniony przez przewoźnika do przyjmowania reklamacji przewozu, co oznacza, że złożenie reklamacji na ręce Operatora jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji przewoźnikowi. Operator jest także uprawniony do zgłaszania w imieniu przewoźnika konieczności uzupełnienia reklamacji, a także – treści rozstrzygnięcia reklamacyjnego. Operator nie jest przedstawicielem przewoźnika w żadnym innym zakresie związanym z reklamacjami przewozu. Przewoźnik ma 30 dni na odpowiedź na skutecznie złożoną reklamację.
 • Dokumenty niezbędne do złożenia skutecznej reklamacji, to:
  • dla Uszkodzenia/Ubytku - skan formularza reklamacyjnego, protokołu szkody, listu przewozowego, dokumentu potwierdzającego wartość towaru - termin składania reklamacji 10 dni od dnia otrzymania przesyłki, bądź od dnia, kiedy przesyłka została oddana do dyspozycji osoby upoważnionej do jej otrzymania lub powinna zostać oddana do dyspozycji takiej osoby.
  • dla Zagubienia przesyłki - skan formularza reklamacyjnego, listu przewozowego, dokumentu potwierdzającego wartość towaru - termin składania reklamacji 12 miesięcy.
  • dla Opóźnienia - skan formularza reklamacyjnego, protokołu szkody, listu przewozowego - termin składania reklamacji 10 dni od dnia otrzymania przesyłki, bądź od dnia, kiedy przesyłka została oddana do dyspozycji osoby upoważnionej do jej otrzymania lub powinna zostać oddana do dyspozycji takiej osoby.
  • dla Pozostałych powodów - skan formularza reklamacyjnego, protokołu szkody, listu przewozowego - termin składania reklamacji 10 dni od dnia otrzymania przesyłki, bądź od dnia, kiedy przesyłka została oddana do dyspozycji osoby upoważnionej do jej otrzymania lub powinna zostać oddana do dyspozycji takiej osoby.
 • Reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania serwisu użytkownik może zgłosić za pomocą formularza kontaktowego na stronie furgonetkadzis.pl. Użytkownik może zostać poproszony o uzupełnienie informacji dotyczącej Reklamacji, jeśli będzie to koniecznie do jej rozstrzygnięcia. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej skutecznego złożenia. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

IV. Płatności

 • Operator świadczy usługę odpłatnie. Wysokość opłat jest opisana w Umowie. Operator pobiera także w imieniu i na rzecz przewoźnika należność za przewóz przesyłki.
 • Operator wystawia fakturę VAT dwa razy w miesiącu tj. piętnastego oraz ostatniego dnia każdego miesiąca uwzględniającą wszystkie zlecenia. Użytkownik ma 7 dni na uregulowanie faktury. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną.
 • W przypadku braku zapłaty Operator ma prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości zlecenia przesyłek aż do chwili spłaty zadłużenia.
 • Niezapłacone należności Użytkownika na rzecz Operatora mogą być potrącone przez Operatora z należnościami na rzecz Użytkownika z tytułu pobrania lub z tytułu uznania reklamacji. Potrącenie odbywa się poprzez złożenie oświadczenia, które może mieć także postać elektroniczną.
 • Operator zastrzega sobie prawo do oddania zadłużenia Użytkownika do firmy windykacyjnej, jeśli zostanie ono uznane za zasadne. Kosztami postępowania windykacyjnego jest obciążony Użytkownik, którego zadłużenie dotyczy.

V. Postanowienia końcowe

 • O zmianach regulaminu Operator jest zobowiązany informować Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej serwisu.
 • Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa odrębny dokument pn. Załącznik nr 3: Polityka prywatności.
 • Zamiarem Operatora jest, aby wszystkie postanowienia umowy pomiędzy Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. a Użytkownikiem były zawarte w regulaminie oraz Umowie. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków.
 • Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikowania i rozszerzania niniejszych warunków w każdym czasie, według swego uznania.

VI. Załączniki

Warunki wykonywania usługi

DEKLAROWANE TERMINY DORĘCZEŃ
SameDay NextDay
 • Zamówienie złożone do 8:30 – oferowana dostawa tego samego dnia w godzinach:
  • 10:00-14:00
  • 14:00-17:00
  • 18:00-22:00.
 • Zamówienie złożone do 11:30 – oferowana dostawa tego samego dnia w godzinach:
  • 14:00-17:00
  • 18:00-22:00.
 • Zamówienie złożone do 16:00 – oferowana dostawa tego samego dnia w godzinach:
  • 18:00-22:00
 • Zamówienie złożone po 16:00, w przypadku sklepu, który ma dostępny między innymi pierwszy podjazd 9:00 – oferowana dostawa następnego dnia roboczego w godzinach:
  • 10:00-14:00
  • 14:00-17:00
  • 18:00-22:00.
 • Zamówienie złożone po 16:00, w przypadku sklepu, który ma dostępny tylko podjazd 16:30 – oferowana dostawa następnego dnia roboczego w godzinach:
  • 18:00-22:00.
 • Oknom czasowym doręczeń są przypisane serwisy, parametry w API:
  • 6201 (SameDay 10-14)
  • 6202 (SameDay 14-17)
  • 6203 (SameDay 18-22)
 • Zamówienie złożone do 18:00* – oferowana dostawa następnego dnia w godzinach:
  • 10:00-14:00
  • 14:00-17:00
  • 18:00-22:00.
 • Zamówienie złożone po 18:00* – oferowana dostawa za dwa dni robocze w godzinach:
  • 10:00-14:00
  • 14:00-17:00
  • 18:00-22:00.
 • Oknom czasowym doręczeń są przypisane serwisy, parametry w API:
  • 62XX (NextDay 10-14)
  • 62XX (NextDay 14-17)
  • 62XX (NextDay 18-22)

*godzina ustalana indywidualnie z Działem Handlowym

DEKLAROWANE I DOSTĘPNE TERMINY NADAŃ
SameDay NextDay

Podjazd (ReadyDate): zdefiniowane są trzy możliwe godziny podjazdu kuriera: 9:00, 12:00, 16:30.

Odbiór przesyłek ze sklepu przez kuriera następuje w dni robocze w godzinach wymienionych wyżej. Dla każdego podjazdu są to 90-minutowe przedziały:

 • 9:00 – 10:30
 • 12:00 – 13:30
 • 16:30 – 18:00
 • Dla zleceń składanych do 8:30 gotowość (ReadyDate) musi być określona na 9:00, a podjęcie przesyłek przez kuriera nastąpi w godzinach 9:00-10:30.
 • Magazyn sklepu musi przygotować do wydania kurierowi wszystkie przesyłki, dla których gotowość została określona na 9:00 przed tą godziną.
 • Doręczenie nastąpi wg wybranego serwisu, np. dla serwisu SameDay 10-14 w godzinach miedzy 10:00 a 14:00.
 • Dostępne podjazdy (wybrane spośród 9:00, 12:00, 16:30) określone są w indywidualnej ofercie handlowej dla każdego klienta.
 • Dostępne podjazdy następnego dnia uwzględniają warunki dostępnych dla klienta godzin podjazdów. Oznacza to, że jeżeli w ofercie handlowej udostępniono tylko podjazd 16:30, to zlecenie składane np. o 17:00 będzie musiało mieć gotowość do odbioru 16:30 dnia następnego. Podjazd po przesyłkę odbędzie się następnego dnia w godzinach 16:30-18:00.

Odbiór: ostatnie okienko SameDay - od 16:30*.

*maks. godzina; w zależności od położenia magazynu Klienta godzina ustalana jest indywidualnie z Działem Handlowym.

GEOGRAFICZNA DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI (NADANIE)
SameDay NextDay

Usługa jest dostępna z lokalizacji opisanych w ofercie handlowej. Dla każdej lokalizacji nadania zakładany jest odrębny numer klienta.

Jak obok.

GEOGRAFICZNA DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI (NADANIE)
SameDay NextDay
 • Doręczenie może odbywać się na określonym obszarze jednego lub wielu miast: Warszawa, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław, zgodnie z kodami pocztowymi potwierdzanymi przez API. Dla każdego klienta usługa jest dostępna na co najmniej jednym obszarze doręczeń (w jednym mieście).
 • Do miasta Warszawa przyjmuje się, oprócz samego miasta, również obszar kodów pocztowych: 05-080, 05-091, 05-220, 05-420, 05-506, 05-800, 05-804, 05-850, 05-082, 05-092, 05-270, 05-500, 05-510, 05-802, 05-816, 05-090, 05-110, 05-410, 05-502, 05-520, 05-803, 05-820
 • Standardem jest, że usługa dostępna jest na terenie tego samego miasta, gdzie znajduje się magazyn sklepu internetowego. Dostępność innych obszarów doręczeń, czyli innych miast, określona jest w indywidualnej ofercie handlowej.
 • Doręczenie może odbywać się na określonym obszarze miast: Warszawa, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław, zgodnie z kodami pocztowymi potwierdzanymi przez API.
 • Do miasta Warszawa przyjmuje się, oprócz samego miasta, również obszar kodów pocztowych: 05-080, 05-091, 05-220, 05-420, 05-506, 05-800, 05-804, 05-850, 05-082, 05-092, 05-270, 05-500, 05-510, 05-802, 05-816, 05-090, 05- 110, 05-410, 05-502, 05-520, 05-803, 05-820
DOSTĘPNE WAGI I WYMIARY PRZESYŁEK
SameDay NextDay
 • Do 30 kg - przesyłki standardowe.
 • Do 50 kg - przesyłki niestandardowe.
 • Dopuszczalne parametry są weryfikowane przez API.
 • Do 30 kg

Parametr

Standardowa

Niestandardowa

Waga paczki

maks. 30 kg

maks. 50 kg

Jak w kolumnie Standardowa

Wymiary paczki

długość maks. 70 cm

długość maks. 120 cm

Jak w kolumnie Standardowa

Długość + obwód paczki (długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość)

maks. 240 cm

maks. 300 cm

Jak w kolumnie Standardowa

Liczba paczek

bez ograniczeń, wycena paczkowa, cena za każdą sztukę.

Jak w kolumnie Standardowa

Waga łączna przesyłki

DOSTĘPNE SPOSOBY SKŁADANIA ZLECEŃ
SameDay NextDay
 • złożenie zlecenia może odbyć się za pośrednictwem API oraz dedykowanych narzędzi w serwisie FurgonetkaBiznes.
 • zlecenie może być złożone przez API:
 • za pośrednictwem oprogramowania serwisu FurgonetkaBiznes,
 • poprzez wtyczkę do platformy na bazie której zbudowany został sklep.

Jak obok.

PARAMETRY DODATKOWE
SameDay NextDay

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów umowy dla klienta:

 • Wybór dostępnych obszarów doręczeń dla klienta. Doręczenia mogą być realizowane na więcej niż jednym obszarze (mieście)
 • Wybór dostępnych godziny podjazdów dla klienta. Klient może mieć dostępne 3 lub mniej podjazdy dziennie.
 • Wybór dostępnych okien czasowych dostawy i miast.
 • Możliwość ustawienia wydłużenia pakowania.

Wydłużenie pakowania. Sklep określa, jaki jest niezbędny czas od finalizacji transakcji do momentu gotowości towaru do wysyłki (podjazd). Każda przesyłka musi być oklejona przez nadawcę listem przewozowym lub etykietą adresową.
W sytuacji, gdy sklep internetowy potrzebuje więcej czasu niż 30 minut pomiędzy zakupem a wydaniem paczki kurierowi, możliwe jest ustalenie wydłużenia pakowania.

 • Skutkuje to tym, że wydłużony zostanie automatycznie czas pomiędzy zakupem (najpóźniejszą, możliwą rejestracją zlecenia) a podjazdem.
 • Parametr ten jest ustalany indywidualnie dla klienta z Działem Handlowym.

Brak specjalnych rozwiązań.